alexa Gizlilik Sözleşmesi | HOROBOX
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

WEBSİTE KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1-) TARAFLAR-TANIMLAR

İş bu Web sitesi kullanım ve üyelik sözleşmesinin tarafları Altınay Caddesi Çaltı İş Merkezi No:31 K:2 Seyrantepe/İstanbul adresinde mukim www.horobox.com internet sitesinin kurucu sahibi Filati İplik Tekstil Acenteliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra Filati/ Sağlayıcı olarak anılacaktır) ile www.horobox.com web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan satıcı sağlayıcı ile ticari amaçlı talepte bulunan kişi kurum ve/veya tüketicidir (bundan sonra üye/kullanıcı olarak anılacaktır).

 

2-) SÖZLEŞMENİN KURULUŞU

Taraflardan üye/kullanıcı Filati/sağlayıcı tarafından elektronik ortamda sunulmakta olan hizmetlerden faydalanmak amacıyla www.horobox.com sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak iş bu sözleşme hükümlerini okuduğuna ve tüm yasal sorumluluk ve yükümlülüklerini anladığını ve tamamını onayladığını beyan ettiği anda kurulmuş olacaktır.

 

3-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu www.horobox.com sitesi ile elektronik ortamda Filati/Sağlayıcı tarafından sunulan ürün satışı ve bil cümle hizmetlerden üye/kullanıcının istifade ederek kullanımına dair tüm prosedür kural ve şartlarının ilgili tüm yasal mevzuat hükümleri uyarınca belirlenmesidir.

 

4-) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

4-1) Sözleşmenin kapsamı bu sözleşmenin tüm ana metninde içerik ve donanımında Filati/sağlayıcı tarafından ilgili tüm yasal mevzuat hükümleri dahilinde sunulan hizmetlerine dair talep şart kural ve bildirimlerinden ve üye/kullanıcının iş bu hizmetlerden hangi şartlar ve kurallar çerçevesinde istifade edebileceğinden oluşmaktadır.

4-2) İş bu sözleşmenin kurulmuş olması demek taraflar arasında Türk Ticaret Kanunu kapsamında bir ortaklık sıfatı sağlamayacağı gibi İş hukuku kapsamında da bir iş sözleşmesi hükmü taşımayacak olup sadece elektronik ortamda belirlenen hizmetlerin kurallarını belirleyici nitelikte bir mesafeli elektronik sözleşmenin karşılıklı unsurları sıfatını haiz olmuş olmaları demektir.

 

5-) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ORTAKHÜKÜMLER

5-A ) Üye Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri:

5-A-1) Üye/Kullanıcı Filati/Sağlayıcı tarafından www.horobox.com web sitesi kapsamındaki tüm hizmetlere üye/kullanıcı olurken ilgili bölümlerde beyan etmiş olduğu tüm özel ve tüzel kişisel bilgilerinin resmi ve özel veri ve unsurların alışveriş aşamasında kullandığı her türlü Banka kredi kartları sanal kredi kartları ve sair ödeme araçlarının kendisine ait olduğunu tamamen doğru olduğunu yasalara uygun ve geçerli olduğunu tüm bunlara dair olabilecek hata yanlışlık hukuka aykırılık gerçeğe aykırılık diğer üye kullanıcı ve bilcümle tüm 3.kişlere karşı oluşabilecek kişiye ait özel bilgilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına dair zararlardan sorumlu olacağını bu anlamda Filati/Sağlayıcının keyfiyetten dolayı hiçbir hukuki sorumluluğunun olamayacağını gayrı kabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.

5-A-2) Üye/kullanıcı www.horobox.com web sitesini kullanırken Filati/Sağlayıcının mül kiyetinde olan öncelikle iş bu site ile ilgili Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve Marka Patent Hukuku kapsamında kendi adına tescilli/kayıtlı olan bilgi belge arma logo tasarım yazılım tanıtım işaretleri ve bilcümle fikri ticari ve kişisel tüm unsurları Filati/Sağlayıcı’nın açık ve yazılı rızası olmadan kendi ticari veya özel hiçbir faaliyet alanında (Sosyal Medya platformlarında ürün ve hizmetlere dair haber/tanıtım amaçlı paylaşımlar hariç kullanamayacağını aksi takdirde Filati/Sağlayıcının Fikri Mülkiyet Marka ve Ticaret Hukuku hükümleri dahilinde uğramış olduğu hak ihlallerinin ve tüm zararların tazmininin yasal sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-3) Üye/kullanıcı Filati/Sağlayıcı tarafından üyeliği kapsamında kendisine verilmiş olan şifreyi belirlenmiş olan kullanıcı adını başkalarına devredemeyeceğini onların kullanımlarına sunamayacağını söz konusu şifreyi ve alan adını korumak ve saklamak adına öngörülebilir tüm tedbirleri almayı ve şifre ve kullanıcı adının diğer tüm üye/kullanıcıların ve 3.şahısların zararına kullanılmasından bunlara dair oluşabilecek tüm zararlarından dolayı kendisinin sorumlu olacağını ve hiçbir nam ve sebep ile Filati/Sağlayıcının sorumlu olmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-4) Üye/kullanıcı www.horobox.com web sitesini kullanırken bloglarında ve ürün değerlendirmelerinde yorum yaparken tüm ürünlerin diğer tüm üye/kullanıcıların ve Filati/sağlayıcının kişisel hak ve özgürlükleri ile Fikri Marka ve Ticari hak ve değerleri konusunda mevcut yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etmeyi saygı göstermeyi ayrıca genel kamu düzeni vicdanı ve ahlakı sınırları içinde kalmayı taciz hakaret ve benzeri Türk Ceza Kanunu kapsamında suç ve kabahat teşkil edebilecek davranışlardan kaçınmayı ve aykırı hareket ve davranışları halinde tüm hukuki ve cezai bütün yasal sorumluluğun kendisinde olacağını peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-5) Üye/kullanıcı bu anlamda başta Filati/Sağlayıcı olmak üzere diğer tüm satıcı ve/veya üye/kullanıcının Gizlilik kuralları dahilinde aykırı davranışlar vasıtasıyla kişisel bilgi mesleki sır ve bilgilerini kullanarak zarar görmelerine sebep olabilecek paylaşım ve yorumlarından gayrı kabili rücu olarak kendisinin hukuki ve cezai olarak tamamıyla sorumlu olacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-6) Üye/kullanıcı Bilişim Hukuku elektronik ortam teknik ve yapısal kuralları kapsamında siteyi kullanmayı Filatı/Sağlayıcının ve diğer tüm satıcı sağlayıcı üye/kullanıcının bu hizmetten ve ayrıca site içerisinde sayılan bu unsurların birbirlerinin hizmetlerinden faydalanmasını engelleyecek spam virüs ve diğer tüm olumsuz elektronik ortam işlemlerinde bulunmamayı bunları gayrı iradi şekilde doğmasına sebep olabilecek anti virüs programı ve benzeri tüm tedbirleri kendi elektronik cihazlarında almayı bunlara aykırı davranışı sebebiyle sözleşmenin diğer taraflarının uğrayacağı her türlü zarardan hukuki ve cezai anlamda sorumlu olacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-7) Üye/kullanıcı yukarıda sayılan yasaya ve hukuka aykırı tüm davranışları sebebiyle diğer tüm üye/kullanıcıların bundan kaynaklanan maddi manevi tüm zararlarını karşılayacağını ve bu sebepten ötürü Filati/sağlayıcıya karşı hiçbir surette hukuki anlamda rücu hakkı ileri süremeyeceğini kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-8) Üye/kullanıcının yukarıda sayılan davranışları neticesinde ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Filati/sağlayıcının talep halinde yetkili mercilere kendisine dair tüm iletişim bilgilerini vermek zorunda kalacağını şimdiden icazeten kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-9) Üye/kullanıcı Filati/sağlayıcının iş bu sözleşme hükümleri uyarınca kendisine karşı olan hak ve yükümlülüklerini O’nun açık yazılı iznini almadan başka üye/kullanıcılara ve bilcümle 3.şahıslara devir ve temlik edemez.

5-A-10) Üye/kullanıcı iş bu site donanımı ve içeriği kapsamındaki her türlü resimleri yazıları görselleri videoları slaytları ve benzeri elektronik ortam unsurlarından hiç birini kopyalayamayacağını çoğaltıp dağıtamayacağını işleyemeyeceğini kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-11) Üye/kullanıcı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tüm hakları Filati/sağlayıcıya ait olan bilcümle tüm bu unsurları Filati/sağlayıcı aleyhinde Haksız rekabet oluşturacak şekilde aynı alanda faaliyet gösteren diğer web siteleri satıcı ve sağlayıcılar ile paylaşmayacağını ve kişisel ve ticari sırlarının ifşa edilmesine yol açacak davranışlarda bulunmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-12) Üye kullanıcı web site kapsamında satımı için ürünler sunarken diğer üye/kullanıcı ve sair tüm 3.şahısların mülkiyetinde olan marka patent ve fikri mülkiyet hukukundan doğan haklarının ihlaline sebep olacak ürünler ve Ticaret ve Tüketici Hukuku hükümleri uyarınca ayıplı ürünler sunmaları halinde tüm bu şahısların uğramış olacağı her türlü maddi ve manevi zararlarından hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendisinde olacağını bu ad altında Filati/Sağlayıcıya hiçbir rücu hakkının olmadığını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-13) Üye/kullanıcı www.horobox.com sitesinde sunduğu ürünün onu satın alan diğer üye/ kullanıcıya tesliminin kendi kusuru sebebiyle imkansızlaşması durumunda diğer üye/kullanıcıya karşı münhasıran sorumlu olacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-14) Üye/kullanıcı www.horobox.com sitesi dahilinde yapacağı tüm işlem ve eylemlerinde her daim hukuka ve mevcut mevzuat hükümlerine aykırı davranmamayı davranması halinde Filati/Sağlayıcı tarafından diğer yasal işlemler dışında üyeliğinin hiçbir başkaca bildirime gerek olmaksızın Filati/sağlayıcı tarafından iptal olunacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-15) Üye/kullanıcı tüm bu hukuka aykırı eylemleri neticesinde Filati/sağlayıcının uğramış olacağı maddi manevi tüm zararlarının tazmin etmeyi kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-16) Üye/kullanıcı olabilecek her türlü hukuki ihtilafta web sitede mevcut olan ve/veya kayıtlarında saklanmış olan tüm verilerin hukuki anlamda delil sözleşmesi hükmü teşkil edeceğini kabul taahhüt ve beyan eder.

5-A-17) Üye/kullanıcı diğer üye/kullanıcılar ile birbirleri arasında oluşabilecek ihtilaflarda Filati /sağlayıcının arabuluculuk ve hakem görevi yükümlülüğü olmadığını kabul taahhüt ve beyan eder.

 

5-B) Filati/Sağlayıcının Hak ve Yükümlülükleri:

5-B-1) Filati/sağlayıcı www.horobox.com internet sitesi kapsamındaki her türlü içeriği hizmeti formatı görsel ve içerik verilerini her zaman gerekli gördüğü şekilde hiçbir üye/kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın değiştirme kaldırma düzeltme yenileme hakkına sahiptir.

5-B-2) Filati/sağlayıcı üye/kullanıcıdan bu değişiklere uyacak kişisel kayıtlarında ve bilgi ve verilerinde gerekli tüm düzenlemeleri yapmasını talep etme hakkına sahiptir.

5-B-3) Filati/sağlayıcı web sitesi dahilinde dilediği model ve ürünü sunma pazarlama ve/veya satışına aracılık etme hakkına sahiptir.

5-B-4) Filati/Sağlayıcı üye/kullanıcının kişisel adı soyadı ve iletişim bilgilerini kanuni merciler dışında hiçbir üye/kullanıcı ile paylaşmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

5-B-5) Filati/Sağlayıcı www.horobox.com internet sitesinin iyileştirilmesi geliştirilmesi siteye erişimin ve kullanım kolaylığının sağlanmasına ve de site kullanım hızının arttırılmasına hizmet etmesi ve katkı sağlaması amacıyla yasal mevzuat hükümlerine uygun kalacak şekilde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcılarının adı ve internet protokol adresleri siteye erişilen tarih ve saat site kullanımı sırasında erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitenin internet adresi gibi bir takım bilgileri toplama hakkına sahiptir.

5-B-6) Filati/sağlayıcı mevcut web sitesinin alt yapı ve donanımının oluşturulmasında elektronik ortam unsurlarındaki virüs spam zararlı yazılım ve benzeri olumsuzluklardan üye/kullanıcıların etkilenmemesi için mümkün olan tüm teknik donanım ve güvenlik tedbirlerini almayı taahhüt eder.

5-B-7) Filati/Sağlayıcı diğer 3.şahısların mülkiyetinde olan web sitelerine portallara link verebilir. Bu linkler aracılığı ile ulaşılabilecek web siteleri ve portallardaki bil cümle tüm içeriklerden ve verilen hizmetlerden Filati/Sağlayıcının hiçbir yasal sorumluluğu olmayacaktır.

5-B-8) Filati/Sağlayıcı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve 27.02.2015 yürürlük tarihli Mesafeli Satışlar Yönetmeliği hükümlerine tabi tüm düzenlemeleri iş bu web sitesinde yapmayı Tüketici- Üye/kullanıcının sahip olduğu iptal cayma ve benzeri haklarına dair Ön bilgilendirme edimi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve müşteri ve tüketici hak ve memnuniyetine uygun davranmayı taahhüt eder.

5-B-9) Filati/Sağlayıcı www.horobox.com web sitesinin Ticari marka değerini korumak haksız rekabeti önlemek kendisinin ve başkalarının Marka ve Fikri Mülkiyet haklarına gelebilecek zararları önlemek adına her türlü yasal yollara başvuru hakkını saklı tutarak üye/kullanıcılar arasındaki ürün ve hizmetler hakkında yazışma ve mesaj tarama hakkını ve tespit edebileceği aykırılıklar durumunda iş bu yazı ve mesajları silebilme ve akabinde gerekli gördüğü takdirde ilgili yazı ve mesajı paylaşan üye/kullanıcının üyeliğini hiçbir bildirime gerek olmaksızın iptal edebilme ve silme hakkına sahiptir.

 

5-C) Ortak Hükümler

5-C-1) Her ne kadar yasal mevzuat içerisinde düzenlenmiş olsa da Hukuken kabul olunan mücbir sebeplerin mevcudiyeti halinde ürün tesliminde yaşanabilecek gecikmelerde iş bu sebep ortadan kalkana kadar Borçlar Kanunu kapsamında temerrüt hükümleri ve Tüketici Kanunu kapsamında teslim ifa hükümleri uygulanmayacağını taraflar kabul ve beyan ederler.

5-C-2) Yine Filati/Sağlayıcı kusurundan kaynaklanmayan almış olduğu tüm koruma ve teknik alt yapı tedbirlerine rağmen engellenemeyecek olan internet ağı ve elektronik ortamdan kaynaklanabilecek siber saldırı internet arızaları uzun süreli elektrik kesintileri kötü hava koşulları da mücbir sebep kapsamında değerlendirileceğini taraflar kabul taahhüt ve beyan ederler.

 

6-) SÖZLEŞMENİN SONA ERME SEBEPLERİ

6-1) Üye/kullanıcının yukarıda “5-A/1-17” ile detaylıca belirtilmiş olan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde Filati/Sağlayıcı hiçbir ön bildirime gerek kalmaksızın ve yasal yollara başvuru hakkını saklı tutarak tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilecektir.

6-2) Taraflardan birinin faaliyetlerine son vermesi halinde sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

6-3) Üye/kullanıcı diğer bir üye/kullanıcıya ve Filati/Sağlayıcıya karşı hukuken geçerli bir yükümlülük ile bağlı olmadığı hallerde dilediği zamanda sözleşmeyi tek taraflı sona erdirebilecektir.

 

7-) UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAKAMLAR

Taraflar arasındaki iş bu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai ihtilaflarda taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul taahhüt ve beyan ederler.

 

8-) SON HÜKÜM

Filati/sağlayıcı tarafından oluşturulan www.horobox.com internet sitesine giriş yapan ürün paylaşan satıcı sağlayıcı ile ticari amaçlı talepte bulunan kişi kurum ve/veya tüketici herkes iş bu sözleşme hükümleri ile her siteye giriş/işlem ve her üyelik/dönem ile bağlı olacağını kabul taahhüt ve beyan eder.